Состав продуктов, поиск компонента

Как найти биодобавку? Введите в поиск название из состава продукта, витаминов, минералов, макро и микроэлементов

{"code":500,"msg":"Unknown column 'link' in 'field list' \nSELECT \nc.*\n\nFROM\n\n(SELECT\nc._id,\nc._name AS _title,\n(SELECT link FROM _prod WHERE _id = c._prod_id LIMIT 1) AS _link,\n(SELECT _title FROM _prod WHERE _id = c._prod_id LIMIT 1) AS _title,\n(SELECT _title_orig FROM _prod WHERE _id = c._prod_id LIMIT 1) AS _title_orig,\n(SELECT _id FROM _prod WHERE _id = c._prod_id LIMIT 1) AS _img,\n(SELECT _time_update FROM _prod WHERE _id = c._prod_id LIMIT 1) AS _time_update,\n(SELECT COUNT(*) FROM _sost ss WHERE ss._name = c._name GROUP BY c._prod_id) AS _count\nFROM\n_sost c\nWHERE\nc._shop_id = 0\nGROUP BY\nc._name\nORDER BY\nc._name) AS c\n\nWHERE\n0 < 1\n\n\nORDER BY\n_count DESC, _time_update DESC\n\nLIMIT\n0,24\n"}